Co oznacza pojęcie: Antyegzekucja Komornicza?

03 Kwietnia, 2018r.

Postępowanie egzekucyjne nie często prowadzone jest z poszanowaniem praw dłużnika, dlatego też czynności antyegzekucyjne mają na celu przeprowadzenie, wszczętej już egzekucji w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem praw i interesów dłużnika, o czym mowa w art. 799 k.p.c.

Przepis ten jest wyrazem ogólnej zasady postępowania egzekucyjnego – zasady współmierności sposobów egzekucji do jej celu, mającej zapobiegać szykanowaniu dłużnika i nadużywaniu egzekucji przez wierzyciela (zob. wyrok SN z 3 marca 2005 r., sygn. akt II CK 634/04, Lex nr 1110952).

Prawidłowy przebieg postępowania egzekucyjnego i przestrzeganie prawa przez organ egzekwujący to zasady, którymi komornik sądowy winien się kierować prowadząc egzekucję. Niestety, zdarza się, że urzędnik państwowy zapomina o prawach przysługujących również dłużnikowi, działając niezgodnie z prawem, bądź poprzez zaniechania przy wykonywanych czynnościach. Proces antyegzekucyjny czuwa nad przestrzeganiem prawa i prawidłowością przebiegu procedury egzekucyjnej.

Czynności antyegzekucyjne polegają na rozciągnięciu w czasie prowadzonej egzekucji przez komornika za pomocą wszelkich dostępnych środków prawnych. Zyskując cenny czas mamy możliwość zgromadzenia środków i ewentualną spłatę zadłużenia. Jednakże, wszelkie podejmowane czynności w ramach postępowania antyegzekucyjnego skierowane są, przede wszystkim w celu zawarcia ugody z wierzycielem i renegocjację warunków dalszej spłaty należności. Sposobów jest tak naprawdę wiele i podkreślić należy, iż wszelkie zastosowane środki są zgodne z prawem, bowiem nie znajdziemy regulacji, która by wskazywała na niedopuszczalność stosowania środków prawnych przez dłużnika w toku prowadzonej egzekucji.

Podsumowując, antyegzekucja ma na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu między dłużnikiem a wierzycielem, którego następstwem będzie umorzenie egzekucji komorniczej , z kolei renegocjacja warunków pozwoli na spłatę zadłużenia na warunkach ustalonych na etapie przeprowadzonych negocjacji.