Pojęcie: Antywindykacja? Masz dość natarczywych telefonów?

14 Marca, 2018r.

Strach i ferment- to właśnie z tym kojarzy nam się windykacja, bowiem coraz więcej firm przeprowadza czynności windykacyjne w sposób urągający etyce windykacyjnej poprzez m.in. zastraszanie dłużnika. Windykatorzy najczęściej wykorzystują nieznajomość prawa przez dłużnika i proponują przykładowo rozłożenie długu na korzystniejsze raty, które już się przedawniły. Dłużnik, przestraszony wizją sądu i osoby komornika akceptuje warunki przedstawione przez windykatora i dług nabiera mocy prawnej na nowo.

Antywindykacja polega na zapobiegnięciu procesu windykacji i ewentualnej renegocjacji warunków spłaty zadłużenia, jeżeli należność się nie przedawniła. Krótko mówiąc- czynności antywindykacyjne skierowane są na oddłużenie dłużnika.

Często spotykaną sytuacją jest niespodziewane otrzymanie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, tzw. e-sąd. Część wydanych przez ten Sąd nakazów zapłaty dotyczy długów już przedawnionych. Dlaczego więc Sąd wydaje nakazy zapłaty należności już przedawnionych? E-sąd działa w trybie uproszczonym. Charakteryzuje się tym, że działa szybko, bowiem przed e-sądem nie odbywają się rozprawy, a całe postępowanie obywa się zdalnie, co znacznie skraca czas trwania procesu i wierzyciel może nawet w ciągu kilku dni lub tygodni może otrzymać nakaz zapłaty. Uregulowania odnoszące się do tego trybu postępowania nie przewidują możliwości wniesienia odpowiedzi na pozew. Co to oznacza? Wierzyciel, wnosząc pozew do Sądu w Lublinie dotyczący roszczenia przedawnionego bez przeszkód otrzyma nakaz zapłaty, albowiem Sąd nie bada z urzędu tej okoliczności, a art. 117 § 2 kc wprost mówi:, że Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Otrzymanie nakazu zapłaty nie oznacza, że nie ma w tym przedmiocie żadnej możliwości obrony. Trzeba jednak pamiętać, że z chwilą otrzymania nakazu zapłaty biegnie nam termin 14 dni na wniesienia sprzeciwu, w którym koniecznym jest podniesienie zarzutu przedawnienia bądź ewentualnego wykazania, iż roszczenie jest zawyżone, czy nawet nie istniejące.

Firmy windykacyjne wykupując długi i kierując wezwania do zapłaty popełniają wiele błędów formalnych lub proceduralnych, które pozwalają na skuteczne uchylenie się od spłaty zadłużenia. Proces antywindykacyjny ma na celu uchronienie dłużnika przed niezasadnym roszczeniem i wadliwie prowadzoną windykacją, a to m.in. poprzez:

– przeciwdziałanie uporczywym telefonom, listom czy też e-mailom,
– uniknięcie wizyt tzw. windykatorów terenowych,
– uchronienie wpisania dłużnika do prowadzonych rejestrów, m.in. Krajowego Rejestru Dłużników,
– czy też wstrzymanie wydania przez Sąd nakazów zapłaty czy też wyroków.

Wszelkie więc działania mają więc na celu pomoc prawna i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla dłużnika w celu jego oddłużenia.