Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas nieokreślony. Każdy klient ma prawo do jej wypowiedzenia, zgodnie z zapisem w umowie pośrednictwa, zachowując jedno miesięczny termin wypowiedzenia.