POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

1.2. Administratorem danych osobowych pobieranych za pośrednictwem Strony jest: Atlantis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Błonie 40/2, 30-147 Kraków, KRS: 0000425559, NIP: 7343515977, REGON: 122609880 dalej: „Administrator”.

1.3. Osoby korzystające ze strony są jej „Użytkownikami”.

1.4. Wszelkie dane przekazywane Administratorowi są przechowywane w sposób zapewniający gwarancję przed dostępem do nich ze strony osób nieuprawnionych.

1.5. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@citihaus.pl lub pod numerem telefonu: +48 511 422 384.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

2.1. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w serwisie następuje w szczególności w celu:

 • prowadzenia Newslettera,
 • udzielania odpowiedzi na pytania i inne problemy Użytkowników w przypadku kontaktu przy pomocy: opcji „Szybki kontakt”, „FAQ”, skorzystania z czatu Messenger bądź WhatsApp, wysłania wiadomości mailowej na adres biuro@citihaus.pl, kontaktu na numer telefonu wskazany przez Administratora,
 • realizacji procesu rekrutacji poprzez opcję „Centrum kariery”,
 • realizacji procesu podjęcia współpracy z zainteresowanym podmiotem poprzez opcję „Współpraca”.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z OPCJI KONTAKTU DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

3.1. Kontakt poprzez opcję „Szybki kontakt”, czat przy użyciu komunikatora Messenger, czat przy użyciu komunikatora WhatsApp

3.1.1. Dane osobowe przesłane Administratorowi podczas kontaktu przy użyciu opcji „Szybki kontakt”, czat z wykorzystaniem komunikatora Messenger, czat z wykorzystaniem komunikatora WhatsApp przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie poruszone przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na wiadomości Użytkownika w celu rozwiązania jego problemu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.1.2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w przypadku zwrócenia się przez niego do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jest art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; są one przetwarzane ze względu na stanowienie czynności zmierzających do zawarcia umowy podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.1.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana współpraca lub inne relacje gospodarcze bądź biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

3.1.4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne; w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika, konieczne jest jednak ich podanie.

3.2. Newsletter

3.2.1. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości związanych z materiałami handlowymi, marketingowymi czy informacyjnymi związanymi z działalnością Atlantis Poland Sp. z o.o.

3.2.2. Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci przedstawienia treści marketingowych i handlowych Atlantis Poland Sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą i zamówionym Newsletterem.

3.2.3. Dane będą przetwarzane przez czas wysyłania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.

3.2.4. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.

3.3. Kontakt przy użyciu opcji „Współpraca”

3.3.1 Dane osobowe przysłane Administratorowi podczas kontaktu z użyciem opcji „Współpraca” poprzez wysłanie wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu nawiązania stosunków gospodarczych poprzez podjęcie współpracy z podmiotem zainteresowanym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu weryfikacji możliwości podjęcia współpracy z zainteresowanym podmiotem oraz na podjęciu współpracy.(art. 6 ust. 1 lit b RODO).

3.3.2. W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana współpraca lub relacje gospodarcze bądź biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

3.4. Kontakt przy użyciu opcji „Centrum kariery”

3.4.1. Dane osobowe przysłane Administratorowi podczas kontaktu z użyciem opcji „Centrum kariery” poprzez wysłanie wiadomości e-mail będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. jako czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą w celu nawiązania stosunków pracowniczych tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji z zainteresowanym podmiotem oraz na potrzeby procesu rekrutacji.

3.4.2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3.5. Kontakt przy użyciu opcji „FAQ”

3.5.1. Dane osobowe przysłane Administratorowi podczas kontaktu z użyciem opcji „FAQ” przetwarzane będą w celu dzielenia odpowiedzi na kwestie poruszone przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na wiadomości Użytkownika w celu rozwiązania jego problemu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.5.2. W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.5.3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana współpraca lub relacje gospodarcze bądź biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

3.5.4. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne; w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika, konieczne jest jednak ich podanie.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił:

 • w przypadku kontaktu przy użyciu opcji „Szybki kontakt”, „FAQ” lub skontaktowania się w inny sposób – do momentu zrealizowania celu, w którym nastąpił kontakt,
 • w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku kontaktu i przesłania danych na potrzeby rekrutacji poprzez opcję „Centrum kariery” – na czas procesu rekrutacji,
 • w przypadku kontaktu i przesłania danych w celu podjęcia współpracy przy użyciu opcji „Współpraca” – przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, a w przypadkach określonych w pkt. pkt III w ppkt. 3 przez okres wskazany w powoływany podpunkcie.

V. UPRAWNIENIA

5.1. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe w którykolwiek ze sposobów przewidywanych przez stronę internetową Administratora, może skorzystać z uprawnień, które przyznaje mu RODO. Do uprawnień tych należy w szczególności:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych oraz uzyskania informacji takich jak: cele przetwarzania danych, kategorie odnośnych danych czy planowany okres ich przechowywania, jak również uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawidłowe,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem.

5.2. Realizacja prawa dostępu do treści danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi niezależnie od jego sytuacji. Realizacja pozostałych praw Użytkowników zależy od spełnienia przesłanek przewidywanych przez RODO.

5.3.W celu realizacji swoich uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@citihaus.pl.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

6.1. W celu prawidłowej obsługi Strony, poczty elektronicznej i udzielania usług przedstawionych na Stronie, Administrator może korzystać z innych podmiotów zapewniających prawidłowe działanie serwisu.

6.2. Administrator wskazuje, że korzysta wyłącznie z usług podmiotów gwarantujących stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do spełnienia wymogów RODO i ochrony danych osobowych Użytkowników.

6.3. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • dostawca usług hostingowych oraz poczty elektronicznej;
 • dostawca narzędzia do wysyłania Newslettera.

6.4. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

  Polityka Prywatności
  Polityka Prywatności
  Polityka Prywatności