Powołanie członka zarządu w Spółce z o.o.

15 Kwietnia, 2018r.

Regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych stanowią, że sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi zarząd, który również ją reprezentuje, bowiem zasadą jest, że każda osoba prawna, która działa w obrocie prawnym dokonuje czynności przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż nie każdy mógłby pełnić funkcję w zarządzie spółki kapitałowej. Artykuł 18. § 1 k.s.h. stanowi, że członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być to osoba małoletnia, osoba ubezwłasnowolniona częściowo czy całkowicie. Musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, która osiąga się w wieku lat 18. Ponadto, osoba powoływana na członka zarządu nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa określone w przepisach prawa karnego, m.in. podrobienie dokumentów, kradzież, oszustwo czy łapownictwo.

Artykuł 201 § 4. K.s.h stanowi, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Co do zasady, wystarczające jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników spółki, jednakże, wszystko zależy od tego, czy umowa zawiązująca spółkę nie stanowi inaczej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. uznał, iż „Dyspozytywny charakter tej umowy prawnej przesądza o tym, że umową spółki można powierzyć uprawnienie do powoływania członka zarządu innemu podmiotowi aniżeli zgromadzeniu wspólników podejmującemu uchwałę. Nie można wykluczyć, że takim innym uprawnionym do powołania członka zarządu podmiotem mógłby okazać się wspólnik, któremu uprawnienie to zostało przyznane na podstawie art. 159 k.s.h. jako szczególna korzyść, która wymagałyby jednak dokładnego określenia w umowie spółki” (wyrok SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CK 93/02).

Podkreślić więc i należy, że ustawowym uprawnieniem zgromadzenia wspólników z mocy art. 201 § 4 k.s.h. jest m.in. powołanie członka zarządu uchwałą, a pozbawienie lub ograniczenie wymienionego organu spółki z o.o. uprawnienia do podjęcia uchwały w tym przedmiocie wymagałoby wyraźnego odmiennego postanowienia w umowie spółki. Przykładowo, w umowie spółki wspólnicy mogli wspólnie zdecydować, iż powoływać członków zarządu będzie następowało po przedstawieniu przez każdego wspólnika swoich dwóch kandydatów, a następnie w wyniku głosowania zostanie wybrany jeden z nich. Jednakże, takie zapisy w umowie mogłyby przysporzyć wiele nieścisłości, stąd rzadko dochodzi do podobnych zapisów w umowach spółki.

W umowie spółki wspólnicy mogliby również nałożyć dodatkowy rygor powołania i odwołania członków zarządu, które miałyby następować w drodze aktu notarialnego. Taki zapis w umowie spółki oznaczałby, iż sama uchwała wspólników nie stanowiłaby skutecznego powołania członka. Jednakże, pozostając przy podstawowej formie powoływania członków w spółce z o.o. uchwała wspólników powinna zapaść bezwzględną większością głosów, o czym mówi nam art. 245 ksh oraz zgodnie z art. 247 par 2 ksh- w głosowaniu tajnym.

Żadne ograniczenia nie zachodzą również w przedmiocie maksymalnej liczby osób wchodzących w skład zarządu. Na pewno musi być to co najmniej jedna osoba, która przejęłaby wszelkie obowiązki wynikające z działalności spółki.

W art. 19a ust. 5 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się zapis, który mówi, że do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Powyższe oznacza, iż osoba wytypowana przez wspólników do pełnienia funkcji w zarządzie musi wyrazić na to zgodę.

Ważną informacją jest to, że powołanie członka zarządu w drodze uchwały wspólników nie jest równoznaczne z zatrudnieniem tego członka w spółce bądź też nie oznacza, że członek zarządu za pełnienie w nim funkcji będzie otrzymywał wynagrodzenie. Brak jest w tym przedmiocie regulacji, które nakładałyby taki obowiązek. Jednakże nie oznacza to, że powołany członek zarządu nie nie ma możliwości otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia za pełnienie swych obowiązków, bowiem nowo powołanego członka można zatrudnić na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, bądź też otrzyma stosowne wynagrodzenie, którego podstawą będzie uchwała wspólników. Powyższe oznacza, iż odwołanie członka zarządu nie byłoby równoznaczne z wygaśnięciem odrębnej umowy na podstawie której zawiązał się stosunek pracy pomiędzy członkiem zarządu a spółką. Stosunek pracy trwa do czasu, aż zostanie rozwiązany w trybie przepisów prawa pracy czy do czasu rozwiązania umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli więc, doszło do powołania idealnej osoby, która będzie miała za zadanie działać w imieniu spółki i ją reprezentować, pamiętać należ, iż powołanie, ale również odwołanie członka zarządu należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od podjęcia w tym przedmiocie odpowiedniej uchwały. Wpis do KRS nie ma charakteru konstytutywnego, a postanowienie sądu rejestrowego stwierdza wyłącznie fakt powołania danej osoby w zarządzie. To samo odnosi się do odwołania członka. Wpis w KRS ułatwia w znacznej mierze ułatwia członkom zarządu możliwość sprawowania funkcji reprezentacyjnej spółki, bowiem umożliwia legitymowanie się odpisem z KRS, a co pozwala skutecznie występować w imieniu spółki przed urzędami, w postępowaniach sądowych, zawierać umowy i wykonywać inne czynności prawne.

Słusznie podkreślił to również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., sygn. akt. V CK 839/04 ( LEX nr 536022): „ z mocy wyraźnego przepisu art. 201 § 4 k.s.h. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników; wpis zmian w składzie osobowym zarządu w rejestrze sądowym ma tylko charakter deklaratoryjny. Domniemywa się, że wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym jest prawdziwy lecz jest to domniemanie wzruszalne.”

Warto więc dopełnić wszelkich formalności, które pozwolą w pełni na korzystanie z uprawnień przysługujących członkom spółki, w tym również dopilnować wpisu w KRS, bowiem wydruki informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, do których mamy dostęp przez internet mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępniane są bezpłatnie na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.