Procedura AML

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to podstawowy dokument, który stanowi trzon polityki AML w każdej organizacji. Składa się on z 11 punktów regulujących podstawowe zagadnienia.
Procedura zawiera miedzy innymi identyfikację podmiotu obowiązanego wraz z podaniem podstawy prawnej wdrożenia procedury AML.

Procedura AML realizowana w Spółce opiera się na przepisach:

• ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 ze zm.);

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

• ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.);

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny

• dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 z 20.06.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73).

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.

procedura aml 1s 1500x850